داستان های اوالونا

 

داستان ها گونه های فراوان دارند. زندگی بعضی از آنها با نقل کردنشان آغاز می شود، ماده سازندشان زبان است، و پیش از آنکه کسی آن ها را در قالب واژه ها بیان کند، جز ذره ای عاطفه، خیالی در ذهن، تصویر، یا خاطره ای نامحسوس نیستند. بعضی دیگر شبیه سیب، هستی آشکاری دارند، و می توان هزاران بار آنها را بازگو کرد، بی آنکه بیم دگرگونی معنای شان برود. برخی ریشه در واقعیت دارند، و پس از پیمودن روند الهام بازگو می شوند، اما بعضی دیگر از لحظات الهام سر بر می آورند و پس از بازگو شدن به واقعیت بدل می شوند. داستان های سر به مهری نیز وجود دارند که در مخفی گاه های ذهن آدم ها ناگفته می مانند، این گونه داستان ها زنده و جان دارند، ریشه ها و شاخک های حسی شان رشد می کنند، انگل ها و خزه ها تن شان را می پوشانند، و با گذشت زمان، آن ها را به ماده ی خامی برای خواب های پریشان بدل می کنند و گه گاه لازم است برای رهاندن شیطان های خیال، آن ها را به صورت داستان باز گفت.

/ 0 نظر / 110 بازدید