گزین گویه های ویرجینیا وولف

چیز عجیب در مورد زندگی این است که اگر چه طبیعت آن باید طی هزاران سال برای هر کسی آشکار شده باشد، اما هیچ کس محاسبه درستی از آن به جا نگذاشته.

...

 

انسان چقدر کم به حساب می آید، هر انسانی چقدر کم به حساب می آید. چقدر زندگی شتابان، سرسام آور و نیرومند است، و چگونه هزاران نفر به خاطر زندگی عزیز اشک می ریزند.

خاطرات نویسنده، 27 اکتبر 1928

/ 0 نظر / 161 بازدید