ما دایناسور بودیم

برایت که تلفنی گفته بودم قضیه خارپشت ها چیست. خارپشت های عاشق. برایت کامل نگفته بودم. خوابش تکراری است. دو تا توده ی سیاه می بیند که به خاکستری می زنند. از این توده های خاکستری زائده هایی بیرون زده که می گوید شکل خار است. توده های خاردار خاکستری به هم نزدیک می شوند و از هم فاصله می گیرند. این دوری و نزدیکی همین طور ادامه دارد تا این که از خواب بیدار شود. می گوید این ها جوجه تیغی اند و می خواهند عشق بازی کنند، اما تیزی خارشان نمی گذارد. به هم که می چسبند خارشان می رود توی بدن همدیگر.

/ 0 نظر / 139 بازدید