ترجمان دردها

 

 

 

راستی؟ کجا کار می کنید؟

توی مطب یک دکتر.

شما دکترید؟

نه دکتر نیستم. برای یک دکتر کار می کنم. به عنوان مترجم.

دکتر مترجم می خواهد چکار؟

این دکتر تعدادی مریض گجراتی دارد. پدر من گجراتی بود، ولی در این منطقه خیلی ها از جمله همین دکتر زبان گجراتی بلد نیستند. برای همین، این دکتر از من خواسته توی مطبش کار کنم و حرفهای مریضها را ترجمه کنم.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید